ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО: ТИПИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Тести зовнішнього незалежного оцінювання містять завдання таких типів:

  1. Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей (тип А).
  2. Завдання з короткою відповіддю у вигляді слова (тип В1)
  3. Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа (тип В2).
  4. Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків (тип В3).
  5. Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо (тип В4).
  6. Завдання з розгорнутою відповіддю в довільній формі, наприклад, розв’язок математичної задачі з обґрунтуванням, власне висловлення за поданою структурою (з української мови), власне висловлення за поданою комунікативною ситуацією (з іноземних мов) тощо (тип С).
 2. Відповіді учасників тестування на завдання типу А і В у бланку відповідей оцінюються з використанням програмно-апаратних засобів. Відповіді на завдання типу С оцінюються екзаменаторами.
 3. Оцінювання тестових завдань різного типу здійснюється за такими схемами:

  1. Завдання на вибір однієї правильної відповіді типу А оцінюється за схемою:

  – 1 бал, якщо вибрано правильну відповідь;

  – 0 балів, якщо вибрано неправильну відповідь, або вибрано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

  1. Завдання типу В1 (із короткою відповіддю) оцінюється за схемою:

  – 1 бал, якщо дано правильну відповідь;

  – 0 балів, якщо дано неправильну відповідь або відповіді не надано.

  1. Завдання типу В2 (із короткою відповіддю) оцінюється за схемою:

  – 2 бали, якщо дано правильну відповідь;

  – 0 балів, якщо дано неправильну відповідь або відповіді не надано.

  1. Завдання типу В3 (на встановлення відповідності) оцінюється за схемою:

  – 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);

  – 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді не надано.

  1. Завдання типу В4 (на визначення правильної послідовності дій) оцінюється за схемою:

  – 2 бали, якщо правильно вказано порядок усіх подій;

  – 1 бал, якщо вказано частково правильний порядок, при якому неправильно вказано порядок лише двох послідовних подій;

  – 0 балів, якщо надано інший варіант відповіді або відповіді не надано.

 4. Завдання типу С перевіряють два екзаменатори за критеріями оцінювання, затвердженими наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Бали виставляються в спеціально відведеній частині бланка Б.
 5. Робота екзаменаторів регламентується відповідними інструктивними матеріалами, які затверджуються директором Українського центру оцінювання якості освіти.

ЗАВДАННЯ З ОДНІЄЮ ПРАВИЛЬНОЮ ВІДПОВІДДЮ — тестове завдання, яке має кілька варіантів відповідей, із яких тестований має вибрати одну правильну. Складається з основи та кількох альтернатив (варіантів відповідей). Структурна схема завдання має вигляд:

Інструкція Виберіть одну правильну (або найточнішу) відповідь.
Основа Твердження чи незакінчене твердження у формі розповідного речення або запитання.
Альтернативи A) Правильна (найточніша) відповідь
Б) Дистрактор
B) Дистрактор
Г) Дистрактор
Ґ) Дистрактор

Використовують найчастіше для оцінювання результатів засвоєння знань, їх розуміння та застосування. У практиці вітчизняного й зарубіжного тестування ця форма має кілька модифікацій: завдання з альтернативними відповідями на зразок «правильно—неправильно», «так—ні», завдання на порівняння величин, завдання на причиново-наслідкові відношення, завдання на вибір із кількох тверджень, завдання з пропусками частин речення, завдання на підкреслення частини речення, блоки завдань на «квазіпрофесійну ситуацію», блоки складних завдань до одного текстового чи графічного матеріалу, блоки завдань, пов’язаних однією тематикою тощо. Завдання мають свої переваги й недоліки.

Переваги:

 1. Оцінювання результатів швидке, легке, об’єктивне, надійне.
 2. Завдання добре структуровані й чіткі.
 3. Дають можливість вимірювати результати навчання від простих до складних.
 4. Неправильні варіанти відповідей дають діагностичну інформацію про рівень сформованості знань і вмінь.
 5. Результати менше залежать від угадування порівняно із завданнями з альтернативними відповідями.

Недоліки:

 1. Складання запитань потребує багато часу.
 2. Часто складно знайти правдоподібні дистрактори.
 3. Завдання неефективні для оцінювання вміння розв’язувати проблеми.
 4. Рівень сформованості навичок читання може впливати на результати оцінювання.

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ — завдання, що передбачає стислу відповідь, сформульовану словом, словосполученням, цифрою чи символом. Ця форма завдань вимагає, щоб тестований самостійно сформулював відповідь, а не вибирав її із запропонованих варіантів. У таких завданнях має бути тільки один пропуск для однієї відповіді. Риску треба ставити на місці пропуску ключового слова, знання якого є найсуттєвішим для матеріалу, що оцінюють. За винятком застосування таких завдань для розв’язання задач, їх переважно використовують для оцінювання на рівні знань.

Структурна схема завдання має вигляд:

Інструкція Запишіть Вашу відповідь у бланку біля номера завдання у вигляді послідовності цифр або букв.
Основа Твердження, запитання.

Переваги:

 1. Відповідь на запитання формулюється коротко й однозначно.
 2. Можуть оцінювати різноманітні результати навчання на рівні знань.
 3. Завдання такої форми легко складати.
 4. Не треба шукати кілька варіантів відповідей.
 5. Угадування відповіді менш імовірне, ніж у завданнях на вибір відповіді.
 6. Необхідність відтворення відповіді по пам’яті.
 7. Простота перевірки.
 8. Використовують для розв’язання задач на обчислення, оцінювання знання термінів, фактів, назв подій тощо.

Недоліки:

 1. Складно формалізувати правильну відповідь.
 2. Перевірка завдань є досить трудомісткою й до певної міри суб’єктивною.
 3. Не можна застосовувати для оцінювання складних результатів навчання.
 4. На оцінювання результатів може впливати рівень грамотності тестованого, якщо відповідь треба написати словами.

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ — завдання, що передбачає стислу відповідь, сформульовану словом, словосполученням, цифрою чи символом. Ця форма завдань вимагає, щоб тестований самостійно сформулював відповідь, а не вибирав її із запропонованих варіантів. У таких завданнях має бути тільки один пропуск для однієї відповіді. Риску треба ставити на місці пропуску ключового слова, знання якого є найсуттєвішим для матеріалу, що оцінюють. За винятком застосування таких завдань для розв’язання задач, їх переважно використовують для оцінювання на рівні знань.

Структурна схема завдання має вигляд:

Інструкція Запишіть Вашу відповідь у бланку біля номера завдання у вигляді послідовності цифр або букв.
Основа Твердження, запитання.

Переваги:

 1. Відповідь на запитання формулюється коротко й однозначно.
 2. Можуть оцінювати різноманітні результати навчання на рівні знань.
 3. Завдання такої форми легко складати.
 4. Не треба шукати кілька варіантів відповідей.
 5. Угадування відповіді менш імовірне, ніж у завданнях на вибір відповіді.
 6. Необхідність відтворення відповіді по пам’яті.
 7. Простота перевірки.
 8. Використовують для розв’язання задач на обчислення, оцінювання знання термінів, фактів, назв подій тощо.

Недоліки:

 1. Складно формалізувати правильну відповідь.
 2. Перевірка завдань є досить трудомісткою й до певної міри суб’єктивною.
 3. Не можна застосовувати для оцінювання складних результатів навчання.
 4. На оцінювання результатів може впливати рівень грамотності тестованого, якщо відповідь треба написати словами.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ — тестове завдання на вибір відповіді, що складається з основи та низки альтернатив — варіантів відповідей, розміщених у дві колонки. Одна колонка (ліворуч) — це перелік вихідних умов (слів, словосполучень, речень, дат, формул, термінів тощо), до яких тестований має відшукати відповідну відповідь у другій колонці (праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має порівняти матеріал лівої й правої колонок і утворити правильні логічні пари. Перед основою записують інструкцію. Визначають дві модифікації завдання: завдання, у яких відповідь можна вибирати тільки один раз, і завдання, у яких відповідь можна вибирати кілька разів. Завдання можуть бути складені у формі вибору відповідей і у формі надання відповідей (до умови в лівій колонці самостійно вписати відповідь, утворивши логічну пару).

Структурна схема завдання має вигляд:

Інструкція Установіть відповідь
Додаткова інструкція Кожна з позначених буквами відповідей може відповідати тільки одній (як варіант — кільком) пронумерованій умові завдання. Виберіть одну позначену буквами відповідь, яка відповідає пронумерованій умові завдання, і запишіть її до бланка.
Заголовок умови Заголовок відповіді
Перелік умов: Відповіді:
1.
2.
3.

4.

А)
Б)
В)

Г)

Ґ)

Д)

Примітка: кількість варіантів відповідей правої колонки має бути на 1—2 більше, ніж умов лівої колонки.

Переваги:

 1. Оцінювання результатів легке, об’єктивне й надійне.
 2. Запитання мають компактну форму, тому що набір відповідей відповідає тій самій основі, завдання перевіряє кілька подібних фактів.
 3. Щоб прочитати завдання та вибрати варіанти відповідей, тестований витрачає небагато часу.
 4. Завдання легко складати, якщо об’єднати кілька завдань, що мають однаковий набір варіантів відповідей.

Недоліки:

 1. Переважно оцінюють прості результати навчання на рівні знань, що базуються на асоціаціях.
 2. Важко складати завдання, які містять достатню кількість однорідних відповідей.
 3. Значна чутливість до невідповідних ключів.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ — тестове завдання, у якому тестований має встановити правильну послідовність елементів, дій, подій, операцій тощо. У зарубіжній класифікації цю форму не виокремлюють, а розглядають як варіант завдання з вибором правильної відповіді або як завдання на надання відповіді, коли тестований сам має вписати правильну, на його думку, послідовність.

Структурна схема завдання має вигляд:

Інструкція Установіть правильну послідовність.
Основа Формулювання завдання (проблеми)

Пронумерований список елементів:

1.

2.

3.


N.

Переваги:

 1. Перевіряють сформованість алгоритмічного мислення.
 2. Читання варіантів відповідей потребує мало часу.
 3. Завдання добре структуроване й чітке.
 4. Результати менше залежать від угадування, ніж у завданнях з однією правильною відповіддю.

Недоліки:

 1. Обмежуються переважно оцінюванням простих результатів навчання.
 2. Такі завдання обмежують творчу діяльність тестованих.

ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ — завдання, яке передбачає побудову висловлювання (стислого або у формі твору, есе). Такими завданнями найліпше перевіряти, як тестовані вміють створювати власні висловлювання, формулювати думки, ідеї, дотримуватися певної структури тексту. Відповіді в таких завданнях істотно варіюються від стислої й точної, сформульованої кількома реченнями, до розгорнутої відповіді довільної форми й обсягу. В останньому разі тестованого можуть досить жорстко обмежувати щодо часу виконання роботи чи її обсягу, матеріалу, на який можна спиратися, або структури тексту.

Переваги:

 1. Оцінюють результати навчання найвищого рівня (уміння аналізувати, синтезувати, оцінювати).
 2. Підготовка завдань потребує менше часу порівняно із завданнями закритої форми.
 3. Перевіряють уміння тестованих інтегрувати й застосовувати ідеї, висловлювати власне ставлення щодо запропонованої теми.

Недоліки:

 1. Оцінювання результатів є трудомістким і потребує багато часу.
 2. Оцінювання таких завдань є найбільш суб’єктивним порівняно з іншими формами завдань і часто знижує надійність тесту.
 3. Складно розрахувати час, необхідний для виконання завдання.
 4. Складно передбачити результати тестованих через високий ступінь свободи щодо структури твору (есе), стилю викладу та глибини розкриття теми.
 5. Каліграфічний почерк, хороше естетичне оформлення роботи й фальсифікації під час проведення тестування (списування, порушення процедур тощо) підвищують оцінки, а поганий почерк, орфографічні й пунктуаційні помилки їх знижують.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar