Українська мова

Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам, розробляються предметною кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Завдання для конкурсного вступу до гімназії складаються з  двох блоків: завдання з української мови та літератури — та містять тести з вибором однієї правильної відповіді, тестові завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності, завдання з короткими відповідями та творче завдання ( різних типів, стилів та жанрів мовлення).

Час на виконання всіх завдань з української мови та літератури не має перевищувати 45 хвилин.

Клас                                       Теми
5 Звуки, букви. Склад. Наголос. Значущі частини слова. Частини мови.

Словосполучення, його роль у мові.

Речення, його граматична основа.

Види простих речень за метою висловлювання.

Головні та другорядні члени речення.

Слово та його лексичне значення.

Будова слова та словотвір. Орфографія.

6 Відомості з синтаксису і пунктуації.

Лексикологія. Фразеологія.

                    Морфологія. Орфографія.

Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

7                       Морфологія. Орфографія.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Прийменник як службова частина мови.

Сполучник як службова частина мови.

Частка як службова частина мови.

Вигук як особлива частина мови.

8                        Синтаксис. Пунктуація.

Словосполучення. Будова і види словосполучень.

Просте речення. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Односкладні речення.

Неповні речення.

Речення з однорідними членами, звертанням, вставними словами.

Речення з відокремленими членами.

Пряма і непряма мова. Діалог.

9                         Синтаксис. Пунктуація.

Складне речення. Складносурядне речення.

Складнопідрядне речення.

Безсполучникове складне речення.

Складне речення з різними видами зв,язку.

Текст.

10 Стилістика мови. Культура мовлення.

Стилістичні засоби фонетики.

Стилістичні засоби лексикології і фразеології.

Словотворчі засоби стилістики.

Правопис.

11 Стилістика мови. Культура мовлення.

Морфологічні засоби стилістики.

Стилістика простих речень.

Стилістика складних речень.

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення.

Стилістика мовлення (функціональна).

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar